Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Ten2Ten Reizen zijn beschikbaar als download in het zogeheten PDF formaat. Klik HIER om de algemene voorwaarden naar uw computer te downloaden. Voor het openen en bekijken van onze algemene voorwaarden heeft u het programma Adobe Acrobat Reader nodig. Dit programma kunt u HIER gratis downloaden en installeren op uw computer.

Vrijblijvend aanbod

Het aanbod van Ten2Ten Reizen, onderdeel van Van Tuijl Recreatie (nader te noemen VTR) is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren indien, op het moment dat de reiziger wenst te reserveren, de reis inmiddels is volgeboekt.

Reisovereenkomst

De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van VTR door de reiziger. Op de reisovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst door VTR van het volledig ingevulde en door de reiziger ondertekende aanmeldingsformulier als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop de persoonsgegevens aan VTR worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst. In geval van online aanmelding geldt de dag waarop de persoonsgegevens worden doorgegeven aan VTR als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst.

Herroeping

Het aanbod van VTR op internet is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. Dit dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding, te geschieden onder opgaaf van redenen.

Afwijkende reis en/of ‘Op Maat’ reis

Indien de reiziger een reis boekt welke niet vermeld staat op de site of welke afwijkt van de gepubliceerde reis, berekent VTR € 10 per persoon extra aan administratiekosten.

Afwijkende reis en/of ‘Op Maat’ reis: andere vertrekdatum, kortere of langere reisduur, aangepaste reis etc.

Voor de betaling van de afwijkende reis en/of ‘Op Maat’ reis kunnen andere voorwaarden gesteld worden met betrekking tot betaling, annulering enzovoort. Deze afwijkende bepalingen gelden ten allen tijde boven de algemene voorwaarden.

Bij annulering door de reiziger van een afwijkende reis en/of ‘Op Maat’ reis geldt dat voor gereserveerde en/of betaalde vliegtickets die onderdeel uitmaken van de afwijkende reis en/of ‘Op Maat’ reis  steeds de volledige ticketprijs verschuldigd blijft, ongeacht het moment van annuleren.

Reisduur

Bij reizen waarbij het vervoer is inbegrepen is de reisduur vermeld in dagen. De dagen van vertrek en aankomst zijn hierbij inbegrepen en gelden als hele dagen. Niet de in de publicatie vermelde tijden, maar de tijden die vermeld staan in de reisbescheiden gelden als de relevante tijden. Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur. Behoudens aanspraken op de eventueel door de reiziger afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek tengevolge van genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. VTR is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertraging.

Reissom

Onder de reissom wordt verstaan het totale bedrag wat u betaald voor boekingen en reserveringen van vervoer en verblijf, incl. toeslagen en kosten.

Aansprakelijkheid

Degene die de reis boekt (de aanmelder) is aansprakelijk voor alle reizigers op de boeking.

Preferenties/essenties

Speciale wensen (preferenties) die bij boeking zijn opgegeven worden ter informatie aan de uiteindelijke dienstverlener, kenbaar gemaakt. Een preferentie blijft ten allen tijde een voorkeur en kan nooit gegarandeerd worden.

Verzekeringen

Het afsluiten van een reisverzekering is een absolute noodzaak. Tevens is het afsluiten van een annuleringsverzekering van groot belang en wordt dringend aanbevolen. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het tijdig afsluiten van bedoelde verzekeringen. De reiziger verstrekt uiterlijk 21 dagen voor het vertrek een kopie van de polis van de reisverzekering aan VTR.

Wijzigingen

Tot 6 weken voor vertrek kan de reiziger een verzoek tot wijziging van de reisovereenkomst indienen. Indien de wijziging niet het karakter van een annulering heeft (wijziging van datum wordt gezien als annulering), kan de wijziging worden aangebracht. De wijzigingskosten bedragen € 27,50 per persoon per wijziging. Binnen 6 weken voor vertrek bedragen de wijzigingskosten € 150,00 per persoon per wijziging. Printen nieuw ticket i.v.m. onjuist gespelde naam € 175,00 per persoon per wijziging.

Annulering door de reiziger

Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger zijn voor iedere reiziger naast eventuele communicatiekosten de volgende bedragen verschuldigd:

Bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling.

Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 35% van de reissom.

Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 40% van de reissom.

Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 50% van de reissom.

Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 75% van de reissom.

Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom.

Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

De hierboven bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden.

Een annulering dient schriftelijk en gemotiveerd bij VTR te worden ingediend.

Opzegging / overmacht

VTR heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval:

Overmacht voor een meerdaagse vlieg/busreis en de opzegging binnen 14 dagen voor vertrek wordt gedaan.

Overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals, annuleringen en schemawijzigingen van vluchten door de luchtvaartmaatschappij, politieke onrust, weersomstandigheden, natuurrampen en stakingen.

Minimum aantal deelnemers

Tenzij anders vermeld, geldt voor de reizen een minimum aantal reizigers. Beneden dit aantal reizigers kan de reis niet worden uitgevoerd. In voorkomende gevallen ontvangt de reiziger hiervan tijdig bericht. Afhankelijk van uw reisduur;

·        reisduur t/m 6 dagen: uiterlijk 8 dagen voor vertrek

·        reisduur 7 t/m 10 dagen: uiterlijk 14 dagen voor vertrek

·        reisduur 11 dagen of langer: uiterlijk 21 dagen voor vertrek

Aanvangsdatum van de reis geldt altijd als uitgangspunt.

Persoonlijke gegevens

VTR vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens van de reiziger die voor een goede uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Dit betreft niet alleen de melding van een verstandelijke of lichamelijke functiebeperking, doch ook van andere hoedanigheden die voor een goede uitvoering van de reis voor zowel de betrokkene als voor de groep van belang is. VTR behoudt zich het recht voor om onder opgave van redenen de boeking van bepaalde personen te weigeren.

Naam zoals in het paspoort staat vermeld

Het is van het grootste belang dat de reiziger direct bij boeking de juiste naam doorgeeft, zoals deze vermeld staat in zijn/haar paspoort. Hier wordt bedoeld de achternaam (indien van toepassing de meisjesnaam) en de volledige voornaam. Dit voorkomt veel reisongemak bij de luchtvaartmaatschappijen. Indien de naam op het vliegticket niet overeenkomt met de naam op het paspoort of identiteitsbewijs van de reiziger heeft de luchtvaartmaatschappij het recht de reiziger te weigeren. VTR is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit het opnieuw uitschrijven van vliegtickets. Voor alle vliegreizen dient de reiziger zijn naam en volledige voornaam/voornamen aan VTR te verstrekken Een goed advies: Raadpleeg de naam in uw paspoort voordat u boekt.

Boekingsbevestiging

Na boeking van de reis ontvangt de reiziger binnen enkele dagen de factuur voor de betaling, afhankelijk van de termijn voor vertrek. Deze factuur is tevens de bevestiging van de boeking. VTR verzoekt de reiziger dringend alle hierop vermelde gegevens goed te controleren en binnen 2 dagen na ontvangst van de bevestiging te berichten indien één of meerdere zaken onjuist zijn. Met name moet gecontroleerd worden of de spelling van de naam correct is. Moeten de tickets achteraf aangepast worden, dan zijn hier kosten aan verbonden die VTR aan de reiziger zal doorbelasten.

Reisbescheiden

De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardige redenen moet worden overschreden. VTR verzoekt de reiziger dringend alle hierop vermelde gegevens goed te controleren en direct te berichten indien één of meerdere zaken onjuist zijn. De reiziger die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan VTR te melden.

Betaling

Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van 25% van de totale reissom te worden gedaan. Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis worden voldaan. Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet per omgaande de gehele reissom worden voldaan.

Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door VTR. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing zijn en het al betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringskosten.

Reissom

De gepubliceerde reissom in Euro’s geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierbij zijn de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen zijn omschreven inbegrepen.

De administratiekosten bedragen € 20,- per boeking.

Prijswijziging voorbehouden

De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze bij VTR bekend waren ten tijde van publicatie. VTR behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot de reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 20 dagen voor de dag van vertrek, de reissom te wijzigen indien bijv. heffingen zoals BTW, toeristenbelastingen, luchthavenbelastingen, brandstoftoeslagen daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen daarbij netto, dus zonder opslag, worden doorberekend.

Fluid pricing (prijsverschillen in de reissom)  

De reissom wordt op basis van de meest actuele prijzen berekend, welke op onze website zijn gepubliceerd. VTR behoudt zich het recht voor om de reissom van elke willekeurige reis dagelijks op de website te wijzigen. Het kan voorkomen dat medereizigers een andere reissom hebben betaald dan dat de reiziger heeft gedaan. Dit heeft te maken met prijzen die verschillen naargelang bezetting en tijdstip van boeking. In geen enkel geval kan VTR overgaan tot restitutie van het verschil in reissommen.

Excursies buiten het officiële programma

VTR wijst u er nadrukkelijk op, dat zij geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor excursies die door de reiziger ter plaatse wordt geboekt en die niet door VTR, noch in haar opdracht zijn uitgevoerd/georganiseerd.

Grensdocumenten

De reiziger dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals bijvoorbeeld geldig paspoort, identiteitsbewijs etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger zelf de door VTR verstrekte informatie bij de betreffende instanties op toepasselijkheid, actualiteit en volledigheid te laten controleren. Indien u een andere nationaliteit bezit dan de Nederlandse, dient u zelf bij de ambassade van het te bezoeken land na te gaan of er afwijkende regels van toepassing zijn. VTR is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen tengevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de reiziger.

Gezondheidsvoorschriften

Voor reizen naar het buitenland wordt de reiziger aangeraden contact op te nemen met zijn huisarts of met de GG&GD of er vaccinaties van toepassing zijn.

Transfers en overige reiskosten

Bij de gepubliceerde reizen zijn de transfers inbegrepen, tenzij bij boeking anders vermeld.

De reis- en eventuele overige kosten die gemaakt moeten worden i.v.m. de heen- en terugreis naar en van de luchthaven van vertrek en aankomst zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Entreegelden

Entreegelden zijn bij de reissom inbegrepen tenzij nadrukkelijk vermeld.

Buitenlandse touringcar

De vlieg/busreis die de reiziger bij VTR heeft geboekt wordt met plaatselijke touringcars uitgevoerd. Deze touringcars voldoen tenminste aan de lokale normen en wetten.

Nederlandse touringcar

Indien Nederlandse bussen worden ingezet voor het vervoer van reizigers, voldoen deze bussen aan de Nederlandse normen en wetten

Bagage tijdens de reis

Indien de reiziger zijn bagage in de bus laat staan, dan is dit nadrukkelijk voor zijn eigen verantwoording. VTR adviseert de reiziger bagage uit de bus te halen en te plaatsen in een afgesloten safe (Dit geldt ook voor handbagage, sieraden, waardepapieren, fotocamera’s etc.).

Melden op de luchthaven

De reiziger dient zich uiterlijk 3 uur voor vertrek te melden bij de incheckbalie van de luchthaven. Het te laat of niet melden op de luchthaven wordt gezien als annulering op de vertrekdag. VTR is niet aansprakelijk voor extra kosten die gevolg zijn van het te laat of niet melden bij de incheckbalie op de luchthaven.

Vluchttijden

De vluchttijden vermeld in de reisbeschrijvingen zijn indicatief en onder voorbehoud van wijziging. In uw reisbescheiden staan de juiste tijden vermeld. Van deze tijden kan, met name in het geval van chartervluchten, tot op het moment van vertrek nog worden afgeweken.

Vertragingen

Door sterk toegenomen drukte in het luchtruim en de daardoor te nemen internationale veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat vertragingen optreden. Tevens kunnen omstandigheden op de luchthavens of technische storingen leiden tot soms aanzienlijke vertragingen dan wel voortijdig vertrek. VTR vraagt hiervoor begrip. Mocht door dergelijk oponthoud bij terugkeer aansluitend (openbaar) vervoer niet meer mogelijk zijn, dan kan VTR hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Schemawijziging

Bij schemawijziging van de luchtvaartmaatschappij is VTR niet aansprakelijk voor eventuele extra meerkosten voor extra overnachtingen ter plaatse. Deze komen ten laste aan de reiziger.

Onderhoud hotels

De meeste hotels uit het reisprogramma zijn het hele jaar geopend, waardoor er tussentijds onderhoud en renovatiewerkzaamheden kunnen plaatsvinden.

Klachten

VTR gaat met de grootst mogelijk zorg te werk. Mocht de reiziger toch een klacht hebben, van welke aard dan ook, is het belangrijk dat de reiziger dit direct ter plaatse bij de hotelier of reisleiding meldt. Mocht de klacht niet ter plaatse naar behoren worden opgelost, meldt de reiziger dit onmiddellijk schriftelijk per e-mail aan VTR. VTR kan dan nog tijdens het verblijf passende maatregelen nemen. Klachten die niet tijdens de reis zijn gemeld, zodat de reiziger VTR niet in staat heeft gesteld om nog tijdens het verblijf een passende oplossing te vinden, kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Klachten moeten binnen 1 maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk en gemotiveerd bij VTR worden ingediend anders kunnen deze niet meer door VTR in behandeling worden genomen.

Aansprakelijkheid

VTR is niet aansprakelijk voor de schade die wordt geleden wegens het niet of onvoldoende nakomen van enigerlei verplichting die uit de overeenkomst voortvloeit, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld, of anderszins krachtens de Nederlandse Wet of in het verkeer in Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komt;

Iedere aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag betrekking hebbende op de overeenkomst ter zake waarvan VTR aansprakelijk wordt gesteld.

De aansprakelijkheid van VTR kan nimmer verder gaan dan tot het bedrag waarvoor onze assuradeur dekking verleent. Indien VTR een begeleider inhuurt voor het uitvoeren van haar diensten dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de dekking van de ingehuurde begeleider.

Door deelname aan reizen die door VTR worden aangeboden, aanvaarden de reizigers het zelf te dragen risico. De reizigers die deelnemen aan activiteiten dienen zich te allen tijde te houden aan hen door medewerkers van VTR of diens ingehuurde begeleider gegeven instructies. Indien de reiziger zich niet aan de instructies houdt (zulks ter beoordeling van de reisleiding), is VTR nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.

Eventuele wijzigingen/drukfouten

Na publicatie kunnen in de gegevens wijzigingen zijn opgetreden. Kennelijke fouten en vergissingen op de internetsite of andere publicaties binden ons niet. Eventuele zet- of drukfouten voorbehouden.

Ten2Ten Reizen is een onderdeel van Van Tuijl Recreatie

Burgemeester H.Blokstraat 25, 4286 CB Almkerk
Tel: 0031 183 302882
Mobiel: 0031 6 2222 5281

Website: www.natuurinhongarije.nl

 

Algemene voorwaarden was last modified: by